Program obnovy venkova Zlínského kraje vyhlášen

Cílem Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících ke zlepšení stavu obecního majetku v oblasti místních komunikací, veřejných prostranství, sportovních a kulturních zařízení, včetně prostor využívaný místními spolky a rozvoj území v souvislostí s pořízením a změnou územních plánů.

 • příjem žádostí od 22. 1. 2018 do 22. 2. 2018
 • alokace 40 mil. Kč

Číst dále

MZe vyhlásilo výzvu na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dotační program byl oproti minulému roku zredukován a je nyní zaměřen jen na tři oblasti tj. údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, údržbu a opravu polních cest v extravilánu obcí, které neslouží k podnikatelské činnosti.

 • příjem žádostí od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Číst dále

MAS připravuje 2. výzvu v PRV

Již 9. ledna bude vyhlášena 2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v celkové alokaci 4 409 040 Kč. Zemědělští a nezemědělští podnikatelé mohou čerpat finanční prostředky ve 3 Fichích:

 • F 1 – Investice do rostlinné a živočišné výroby – alokace: 3 289 320 Kč
 • F 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh – alokace: 263 430 Kč
 • F 4 – Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti – alokace: 856 290 Kč

Číst dále

Nové číslo Zpravodaje MAS!

V novém čísle Zpravodaje MAS se dočtete o:

 • projektu přeshraniční spolupráce Vidiek bez hraníc
 • 1. výzvě MAS v PRV
 • přípravě 2. výzvy MAS v PRV
 • novinkách z Místního akčního plánu
 • komunitním plánování sociálních služeb
 • Svatomartinském trhu
 • úspěšných projektech našich členů
 • a dalších zajímavostech

PF 2018

Děkujeme všem za spolupráci v tomto roce a spolu s Vámi se těšíme na ten příští.

SFDI podpoří výstavbu a opravu cyklostezek

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu na podporu výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

 • příjem žádostí  do 15. 1. 2018
 • maximální výše dotace 85% (v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese až do výše 90 %)

Číst dále

Dotace na zvýšení bezpečnosti dopravy

Finanční prostředky budou poskytnuty na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

 • příjem žádostí do 11. 1. 2018
 • míra podpory max 85%
 • výše dotace min. 300 tis. Kč max. 20 mil. Kč

Číst dále

Příprava Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II.

Dne 15. listopadu 2017 vyhlásilo MŠMT výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Výzva navazuje na MAP I., který naše MAS realizuje od dubna 2016 do konce března 2018 s názvem Naše škola – naše radost. Již v tuto chvíli se však začíná připravovat prostor pro realizaci MAP II.  a proto jsme se rozhodli, že budeme průběžně informovat o tom, co se připravuje a jaký bude další vývoj. Vytvořili jsme novou záložku v Projektech s názvem Místní akční plán VaS II., kde postupně budeme doplňovat informace.