Strategie CLLD 2014+

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

MAS VaS musí, stejně jako jiné MAS, zpracovat strategii, která je nezbytnou podmínkou pro čerpání financí z Evropské unie. Na přípravě strategie s názvem Valašský kraj – trnek a slivovice ráj se podíleli kromě MAS VaS a jejích partnerů také zástupci Středomoravské agentury rozvoje venkova, kterým děkujeme za spolupráci!

Dne 21. 3. 2016 se uskutečnila Valná hromada MAS, která schválila Strategii pro roky 2014-2020. Strategie pak byla podána 30.3. k hodnocení. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti musela být SCLLD upravena. Nyní probíhá hodnocení upravené verze SCLLD Řídícími orgány.

  • Prezenční listiny z jednání s veřejností jsou k dispozici k nahlédnutí zde

V následující tabulce je uveřejněn seznam osob, které se na tvorbě a přípravě podílely:
výbor pro přípravu SCLLD