Dotace Zlínského kraje

Od 19. 1. 2016 je možné předkládat žádosti v rámci programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje. Projekty lze podávat do dvou dotačních titulů:

Projekty na obnovu obecního majetku (dotační titul č. 1)

 • výše dotace od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč
 • míra podpory 60% (obce do 500 obyvatel), 50% (obce od 501 do 2000 obyvatel)
 • příjem žádostí do 15. 2. 2016 do 12:00 hodin

Projekty na zpracování územních plánů (dotační titul č. 2)

 • výše dotace od 40 000 Kč do 250 000 Kč
 • míra podpory 50% (obce do 2000 obyvatel)
 • příjem žádostí do 31. 3. 2016 do 12:00 hodin

Podporované aktivity v rámci dotačního titulu č. 1 – Projekty na obnovu obecního majetku

1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce

 • Revitalizace a obnova veřejných prostranství (náves, odpočinkové zóny, liniová zeleň, hřbitovy, venkovní místa pro setkávání občanů – výletiště apod.) včetně mobiliáře (parkové lavičky, odpadkové koše, nádoby na květiny, stojany na kola, pítka, kašny apod.).

1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje

 • Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd, popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy.
 • Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti, či odstranění nebezpečných míst a napojení na hlavní komunikační tahy.

1.3 Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů sloužící jako sportovní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce

 • Rekonstrukce, oprava a rozšíření objektů sportovních zařízení včetně zázemí (tělocvičny, šatny, sociální zařízení apod.).
 • Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních areálů (sportoviště, víceúčelová hřiště apod.) a dětských hřišť.

1.4 Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci

 • Rekonstrukce a oprava objektů sloužících volnočasovým a kulturním aktivitám (knihovny, obecní muzea, kulturní zařízení, prostory pro setkávání spolků či jiných organizací působících v obci apod.).

Podporované aktivity v rámci dotačního titulu č. 2 – Projekty na zpracování územních plánů

 • Zpracování návrhu územního plánu obcí, které nemají územní plán nebo které mají územní plán zpracovaný dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nebo je potřeba zpracování návrhu územního plánu vyvolána požadavkem státní správy (např. změna nadřazené dokumentace, komplexní pozemkové úpravy v obci, změna oborové koncepce dotčeného orgánu atd.) nebo
 • zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem státní správy (např. změna nadřazené dokumentace, komplexní pozemkové úpravy v obci, změna oborové koncepce dotčeného orgánu, atd.).

Další informace naleznete → ZDE