Cesta ke schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Vytvoření Strategie CLLD jsme odstartovali již v roce 2020, nicméně stěžejní část nás čekala až letos. Naším cílem bylo, aby se do její přípravy zapojili všichni relevantní aktéři, kteří přispívají k rozvoji území MAS. Snažili jsme se, aby komunita, která se bude podílet na definování rozvojových potřeb, skládala ze zástupců veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Přičemž při získávání informací jsme se pro každý sektor, snažili využít takové nástroje či přístupy, které budou co nejefektivnější.

Výchozími aktéry, kteří byli osloveni pro zjištění potřeb a potenciálu území, byli starostové všech 21 obcí. Pracovníci kanceláře se se zástupci obcí setkali během osobních či online schůzek, které jsme dokončili během února. K identifikování problémových a rozvojových oblastí byla také oslovena široká veřejnost prostřednictvím online dotazníku, který byl šířen prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek a e-mailingem. Pro snadnější pochopení byl přeložen do Valašštiny, což se setkalo s velkým úspěchem a i díky tomu jsme obdrželi více než 400 odpovědí z téměř všech obcích. Další vstupní informace pro zpracování strategie CLLD získala MAS od zástupců podnikatelských subjektů, pro které byl vytvořen speciální dotazník. Se zemědělskými podnikateli probíhaly osobní či online konzultace během února až března 2021. Vzhledem k tomu, že se strategie věnuje také tématu rozvoje cestovního ruchu, byla jako relevantní aktér při mapování této problematiky oslovena Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko, která svou činností pokrývá území MAS Vizovicko a Slušovicko. Další skupinou, která se mohla vyjádřit k problémům a potenciálu území byla také mládež, pro kterou byl vytvořen samostatný dotazník. Do tvorby byli rovněž zapojeni aktéři z neziskového sektoru, kteří se sešli prostřednictvím online konference.

Návrh koncepční části strategie byl následně prodiskutován a připomínkován při jednání focus group, která se uskutečnila 27. 5. 2021. Během tohoto jednání probíhala diskuze zejména nad analýzou potřeb, specifickými cíli a opatřeními. Po zapracování vzešlých námětů byl dokument k dispozici k připomínkování na webových stránkách MAS a sociálních sítí. Během tohoto procesu jsme obdrželi jeden podnět k doplnění, který se týkal sociálního podnikání. Finální zapojení komunity proběhlo prostřednictvím Valné hromady MAS. Dokument byl zaslán k připomínkování všem 68 členům MAS. Během jednání Valné hromady, které se uskutečnilo 24. 6. 2021 byla představena finální podoba strategie včetně průběhu jejího zpracování a zapojení jednotlivých aktérů. Partneři neměli žádné připomínky ani náměty k doplnění a jednohlasně Strategii CLLD pro programové období 2021 – 2027 schválili. 

Následně jsme vyplnili žádost o podporu v MS2014+ a dne 30. 6. 2021 podali Strategii na Řídící orgán ke kontrole. A podařilo se! Po jednom drobném upravení nám dne 5. 8. 2021 přišla skvělá zpráva, že koncepční část strategie nám byla schválena. Dalším krokem bude příprava akčních plánů pro jednotlivé operační programy, ze kterých budou moci žadatelé čerpat dotace.

A jak vidíme území MAS za 7 let?

„MAS Vizovicko a Slušovicko je moderním, prosperujícím a chytrým územím, kde dochází ke skloubení života, vycházejícího z hodnot, tradic a moudrosti našich předků, se současnými trendy komunitního a udržitelného způsobu života na venkově“.