Komunitní plánování sociálních služeb na území MAS

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím aplikace procesu komunitního plánování péče v oblasti ORP Vizovice zvýšit sociální integraci s důrazem na podporu rovných příležitostí, podpořit zvýšení zaměstnanosti v regionu, podpořit prevenci výskytu sociálně patologických jevů, předcházet sociálnímu vyloučení a zmírnit sociální znevýhodnění specifických skupin obyvatel a jejich integrace či reintegrace do společnosti a na trh práce, posílit sociální stabilitu a soudržnost komunity, rozvíjet současná a vytvářet nová partnerství na místní úrovni v prohlubování spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů města. Dílčím výstupem projektu bude katalog poskytovatelů a databáze poskytovatelů.

Specifickým cílem je zapojení široké veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do procesu plánování. Dílčími cíly projektu je pomoci zadavatelům v orientaci v procesu komunitního plánování a podpořit jejich zájem o plánování a zefektivnit vyjednávání mezi zadavateli, poskytovateli, k čemuž jim dopomůže metodické vedení a vzdělávání.

 

Název projektu: Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku

Zahájení realizace: 1. 1. 2018

Ukončení realizace: 31. 12. 2019

Operační program Zaměstnanost

Výše dotace: 2 155 573,- (100 %)