LXIV. výzva Ministerstva životního prostředí

Od 2. února 2015 do 19. března 2015 jsou v rámci Operačního programu Životní prostředí (prioritní osy 3, 4 a 6) přijímány žádosti např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině.

  • celková alokace 1,79 mld. Kč
  • dotace až 90%
  • realizace projektu do konce roku 2015

Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (500 mil. Kč)

Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

  • 3.2.1 Realizace úspor energie
  • 3.2.2 Využívání odpadního tepla

V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.

Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (800 mil. Kč)

Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny (450 mil. Kč)

Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod