LXV. výzva Ministerstva životního prostředí

Do 23. března 2015 je možné podávat žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

  • Celková alokace 100 mil. Kč
  • Výše dotace až 90% 
  • Realizace projektu do 31. 12. 2015
  • Maximální výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč

Prioritní osa 7  – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

  • Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden, v případě, že bude po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok,
  • technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že bude po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a pří- jmů za uplynulý rok (na toto opatření lze žádat pouze v kombinaci s rekonstrukcí, dostavbou nebo přístavbou stávajících objektů center a poraden)
  • úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu.“
  • vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.

Další informace na: LXV. výzva nebo na info@masvas.cz