MAP po 1. roce realizace

Za rok realizace místního akčního plánu Naše škola – naše radost (duben 2016 – konec dubna 2017) jsme splnili všechny plánované výstupy dle harmonogramu, který byl vytvořen při Žádosti o dotaci.

Byl zřízen Řídící výbor, který se dvakrát sešel fyzicky (červen a září 2016) a jednou hlasoval per rollam (duben 2017). Byly vytvořeny 3 pracovní skupiny, které se každá sešla 1x (září 2016). Uskutečnila se také dvě setkání všech aktérů působících ve vzdělávání (květen 2016 a únor 2017). V únoru 2017 byl uspořádán první ze čtyř plánovaných seminářů. Druhá vzdělávací aktivita proběhla jako dvoudenní exkurze na konci dubna do škol na území MAS Moravská cesta (tamější ředitelé zde byli na podzim 2016). V tomto roce realizace proběhlo zpracování analytiky území MAP vč. SWOT a rizikové analýzy, implementační část vč. komunikační strategie a principů MAP. Byl také zpracován Strategický rámec MAP vč. seznamu investičních záměrů jednotlivých škol, který obsahuje priority a cíle území. Tento strategický rámec byl v březnu aktualizován a ŘV schválen začátkem dubna. Členové administrativního týmu se aktivně účastnili setkání v rámci projektu SRP, nejčastěji v sídle NIDV Zlín, či konferencí a školení. Někteří také využili možnosti sledování online webinářů na témata zpracování MAP. Na webové stránce MAS byla vytvořena sekce, která se projektu přímo věnuje a bylo také publikováno několik článků, které o projektu informovaly širokou veřejnost.

Seznam všech dosažených výstupů dle Žádosti o dotaci:

 • sestavení Řídícího výboru
 • setkávání Řídícího výboru
 • Statut a Jednací řád Řídícího výboru
 • analytická část MAP
 • SWOT analýza a vymezení prioritních oblastí
 • strategická část MAP
 • Strategický rámec MAP do roku 2023
 • zařazení investičních priorit do Strategického rámce
 • seznam relevantních aktérů, kteří se do projektu zapojují
 • struktura partnerství (popis organizace MAP vč. grafického znázornění)
 • komunikační strategie
 • principy MAP