MAS odstartovala přípravu OPZ+

Dalším krokem po schválení Strategie CLLD MAS je příprava Akčních plánů jednotlivých operačních programů. Proto jsme na konci roku 2021 začali intenzivně pracovat na sběru potřebných informací pro sestavení Akčního plánu Operačního programu Zaměstnanost plus, dále jen OPZ+. Akční plán OPZ+ je totiž nutnou povinnou přílohou projektové žádosti do výzvy ŘO. Na našem území bude od začátku roku 2023 po dobu 6 let možné realizovat projekt s alokací až 15 mil. Kč.

Práce započali již v prosinci 2021 na „Snídani pro starosty“, kde jsme se starosty obcí probrali jednotlivá palčivá témata, která jejich občany trápí a zda se tyto problémy protínají s navrhovanými aktivitami připravovaného OPZ+. Kdo jiný by také znal své území lépe než jednotliví starostové obcí?… Dále následovalo setkání PS senioři, osoby zdravotně postižené, rodiny s děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Zástupci jednotlivých sociálních služeb nám nastínili, jak zvládali fungovat v době covidové, jaká je aktuální situace v poskytovaných službách i to, do kterých aktivit OPZ+ by se chtěli zapojit. Převážná část aktivit OPZ+ vede hlavně k aktivizaci cílových skupin, proto jsme jednali i se zástupci NNO a místních spolků a dále jsme připravované aktivity konzultovali s potenciálními aktéry zapojenými do projektu OPZ+. 

Na základě zjištěných a definovaných potřeb bychom chtěli především realizovat činnosti podporující komunitní život, jako například aktivity multikulturní, výchovně vzdělávací, edukační a mezigenerační. Dále chceme podpořit rodiny a posilování jejich vazeb realizací komunitních venkovských táborů, dětských klubů, programy rozvíjející rodičovské kompetence a další doplňkové osvětové akce na podporu rodiny a volnočasových aktivit.