MMR podpoří bezpečnost dopravy a cyklodopravy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. Tato výzva je zaměřena na podporu projektů ve dvou aktivitách.

  • Bezpečnost dopravy – jedná se o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
  • Cyklodoprava – budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a realizaci liniových opatření pro cyklisty na pozemních komunikacích.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. prosince 2015 a ukončen 29. dubna 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2018.

Další informace naleznete → zde.