MMR poskytne 3 miliardy korun na podporu rozvoje obcí

Pro rok 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ tyto dotační tituly: Místní komunikace, Rekonstrukce veřejných budov, Dopravní infrastruktura, Sportovní infrastruktura, Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Místa aktivního a pasivního odpočinku, Dostupnost služeb a Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce.

U všech uvedených dotačních titulů bude probíhat příjem žádostí od 12. 10. 2020 do 21. 12. 2020, 12:00 hodin. Pro obce do 3000 obyvatel je navýšena dotace na 80%. U obcí s 3001 – 10000 obyvateli je dotace 70%.

Dotační tituly pro obce do 3000 obyvatel

Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  – obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
  povrchových vod z této komunikace),
  – obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných,
  zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny
  tělesné výchovy,
 • obnovu školních tělocvičen

Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

 • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů,
 • multifunkční domy,
 • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.
Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť

Podpora dostupnosti služeb

Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“).

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
 • odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Budou podporovány akce zaměřené na:

 • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
 • komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení,
 • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
 • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním
  v soutěži Vesnice roku.

Dotační tituly pro obce s 3 001 – 10 000 obyvateli

Podpora obnovy místních komunikací, Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Pro oba dotační tituly platí stejná pravidla a zaměření jako u výše uvedených. 

Podrobné informace naleznete také → ZDE.

V případě potřeby konzultace vašich projektů kontaktujte:

Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, 

Ing. Ondřej Štach, ondrej.stach@masvas.cz