Nové dotační výzvy z OPŽP nabízí 5,4 miliardy korun

Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení odpadů a protipovodňová opatření – to jsou hlavní témata čtyř dotačních výzev, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Z Operačního programu Životní prostředí na ně dohromady vyhradilo 5,4 miliardy korun z EU. 

Zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů (výzva č. 100)

  • Příjem žádostí od 1. března 2018 do 31. ledna 2019
  • Výše dotace 55%, v případě instalace nuceného větrání s rekuperací až 70%

Podporované aktivity:

Zateplení fasád, výměna renovace oken a dveří, rekuperaci, nový úsporný zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, díky nimž se sníží energetická náročnost objektu, a následně uspoří výdaje za jeho provoz.

Domácí kompostéry, kontejnery na textil a potravinové banky (výzva č.103)

  • Příjem žádostí od 3. dubna 2018 do 31. července 2018
  • Výše dotace až 85%

Podporované aktivity:

Pořízení domácích kompostérů, vybudování nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil, zakládání tzv. re-use center pro opětovné použití výrobků, vybudování a rozšíření infrastruktury potravinových bank, technologie na snížení produkce průmyslových odpadů.

Povodňová ochrana a hospodaření se srážkovými vodami (výzva č. 113)

  • Příjem žádostí od 1. března 2018 do 7. ledna 2019
  • Výše dotace až 85%

Podporované aktivity:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt, vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

Monitorování kvality ovzduší (výzva č. 98)

  • Příjem žádostí od 1. března do 20. prosince 2018
  • Výše dotace až 85%

Podporované aktivity:

Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší.

Více informací naleznete → ZDE.