Aktuální výzvy nadací

Nadace VIA

Do 30. 6. 2015 je možné se zapojit do 10. ročníku programu Místo, kde žijeme. Program je určen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství. 

Program obsahuje:

 • Nadační příspěvek ve výši 300 000 Kč na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného prostranství.
 • Odborného konzultanta, který vám poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování veřejných setkání (prostředky na konzultanta neuvádějte v rozpočtu projektu).
 • Účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z realizace projektů (plánovací setkání s veřejností, stavba s dobrovolníky apod; prostředky na semináře neuvádějte v rozpočtu projektu).

Příjemci:

 • neziskové organizace
 • obce – do 2 000 obyvatel (v obcích a městech nad 2 000 obyvatel musí být nositelem projektu NO/PO, obec/město bude partnerem projektu)
 • příspěvkové organizace
 • účelová zařízení církví

Další informace na: www.nadacevia.cz

Nadace Partnerství

Vyhlašuje výzvu k podávání projektů na výsadbu stromů v roce 2015. Cílem grantu je podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Uzávěrka příjmu žádostí pro podzimní výsadby je 28. 5. 2015. Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu činí 30 000 Kč  a celkově bude rozděleno nejméně 300 000 Kč.

Na co lze žádat:

 • zakoupení sazenic stromů a keřů – do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH), od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů)
 • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky)
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% celkové žádané částky)
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové žádané částky)

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace (vyjma těch, které vykonávají státní správu a samosprávu), společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce.

Další informace na: www.nadacepartnerství.cz