Chci se stát partnerem

Místní akční skupina je tvořena partnery (kterými jsou FO, FOP a PO), kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy a je otevřeným partnerstvím.

Proč být partnerem MAS?

 • Čerstvé informace o dění v regionu a činnosti MAS
 • Pravidelný přehled aktuálních dotačních možností
 • Komplexní servis při konzultaci vašich projektových záměrů
 • Možnost podílet se na výběru, monitorování a rozhodování o přijatých projektech 
 • Možnost navázání nové spolupráce s dalšími partnery MAS
 • Možnost přispět osobnostně a profesně do projektů, které MAS přímo realizuje
 • Účast na vzdělávacích seminářích a exkurzích
 • Možnost pozitivně rozvíjet a ovlivňovat kvalitu života v regionu

Kolik to bude stát?

 • Neziskové organizace – 200 Kč/rok
 • Fyzické osoby a podnikatelé – 2000 Kč/rok
 • Obce – 15 kč/obyvatele/rok

Partnerství v Místní akční skupině vzniká na základě podpisu Partnerské smlouvy mezi Partnerem a Společností.

➡ Přihláška do MAS Vizovicko a Slušovicko je ke stažení zde

Po doručení přihlášky do kanceláře MAS, bude následující Valnou hromadou rozhodnuto o přijetí či nepřijetí partnera. Žadatel se stává partnerem bezprostředně po skončení jednání, na kterém byl přijat za partnera (tj. může se jako člen účastnit všech jednání orgánů Místní akční skupiny). Následně musí předložit vyplněnou Rámcovou partnerskou smlouvu.

➡ Rámcová partnerská smlouva je ke stažení zde.

V případě personálních změn právnických osob a zastupujících osob v MAS vyplňte dokument Změny zástupců partnera MAS, který po vyplnění doručte do kanceláře MAS.

Další podmínky přijetí partnerů:

 1. Podmínkou pro přijetí Partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Valné hromady;
 2. Podmínkou pro vyloučení Partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Valné hromady;
 3. Ukončení Partnerství ze strany Partnera je možné písemnou žádostí a to ke dni podání žádosti;
 4. Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí v území prokazatelně působit a vyvíjet svou činnost, a chce se podílet na práci naplňující cíle Místní akční skupiny. Rozhodnutí o místní působnosti je v kompetenci Místní akční skupiny;
 5. Partner se zavazuje k úhradě ročního příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím Valné hromady Místní akční skupiny dle příslušnosti k veřejné správě, neziskové sféře či podnikatelskému sektoru;
 6. Žadatel se stává partnerem bezprostředně po aktu hlasování na Valné hromadě Místní akční skupiny.

Práva Partnerů:

 1. Partner je členem nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Valné hromady a zúčastňuje se jejího jednání;
 2. Má právo se aktivně účastnit na činnosti Místní akční skupiny;
 3. Může volit a být volen do všech orgánů Místní akční skupiny;
 4. Má právo definovat svou příslušnost k zájmové skupině.

Povinnosti Partnerů:

 1. Dodržovat Statut organizační složky – Místní akční skupina a přijatá usnesení orgánů Místní akční skupiny;
 2. Platit příspěvek, jehož výši stanoví Valné hromada Místní akční skupiny;
 3. Definovat příslušnost k některé ze zájmových skupin Místní akční skupiny a to dle převažující činnosti, kterou vykonává;
 4. Chovat se čestně vůči Společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Nedodržení výše uvedených bodů, může být důvodem pro vyloučení partnera.

Seznam partnerů Místní akční skupiny vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Partnerství v MAS vzniká vždy podpisem partnerské smlouvy mezi partnerem a společností.

Zájmové skupiny místní akční skupiny jsou určeny pro:

 • neziskový sektor – církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor (CSVZ)
 • neziskový sektor – SDH a sportovní sektor (SSS)
 • veřejný sektor – mikroregiony a obce (MO)
 • soukromý sektor – podnikatelský sektor (PS)
 • soukromý sektor – zemědělský sektor a ostatní (ZSO)