Povinně zveřejňované informace

Označení Obsah položky
1. Název MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
2. Důvod a způsob založení MAS Vizovicko a  Slušovicko vznikla v roce 2007 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jako partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací byla v roce 2009 vybrána k realizaci Strategického plánu Leader z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.1. Z důvodu rozšiřování svých aktivit, zkvalitnění své práce a vyšší transparentnosti využila možnosti zákona č. 68/2013 Sb. ke změně právní formy od 1. 11. 2013 na obecně prospěšnou společnost.
3. Organizační struktura Organizační jednotka MAS je součástí obecně prospěšné společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem místní akční skupiny – tvoří ji všichni partneři. Ti jsou rozděleni do jednotlivých zájmových skupin dle vlastního zvážení při vstupu do MAS.
 • Výběrová komise je výběrovým orgánem – jeho členové jsou zodpovědní především za výběr projektů k podpoře.
 • Programový výbor je rozhodovací orgán – členové nesou zodpovědnost za fungování místní akční skupiny.
 • Monitorovací výbor je kontrolním orgánem – předmětem jeho činnosti je kontrola zdravého a transparentního fungování organizační jednotky MAS.
 • Kancelář MAS – manažeři kanceláře jsou zodpovědní za plnění SCLLD prostřednictvím metody LEADER. Jejich úkolem je pomáhat naplnit hlavní cíle místní akční skupiny.

Organigram MAS

4. Kontaktní spojení Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík
4.1 Kontaktní poštovní adresa Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice
Kancelář v 1. patře nad restaurací Retro
4.3 Úřední hodiny  středa 9 – 11 (po předchozí domluvě)
4.4 Telefonní čísla ředitel MAS: 777 304 299
4.5 Adresa internetových stránek www.masvas.cz
4.6 Adresa podatelny
 • Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
  Budova Městského úřadu Vizovice – kancelář č. 133
 • Kancelář: Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice
  Kancelář v 1. patře nad restaurací Retro
4.7 Elektronická adresa podatelny info@masvas.cz
4.8 Datová schránka 47c7qrc
5. Případné platby lze poukázat 1420087389/0800
6. IČO 270 56 660
7. Plátce daně z přidané hodnoty x
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet  x
9. Žádosti o informace Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – v kanceláři
 •  písemně – osobně v kanceláři nebo poštou na adresu MAS
 • datovou schránkou – 47c7qrc
 •  e-mailem –  info@masvas.cz
 •  telefonicky na tel. čísle –  777 304 299

Lhůty

 •  Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
 •  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
 •  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
 •  Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 •  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
 •  Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
 •  Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
 •  Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
 •  Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny

 •  Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)
 •  Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) 

Kdo může o informaci požádat

 •  o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 •  kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 •  Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 •  Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 •  Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 •  Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 •  Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 •  Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 •  Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 •  Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 •  Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 •  označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 •  musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 •  musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 •  je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 •  musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 •  neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1.  brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2.  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3.  v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 •  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 •  Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 •  Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 •  odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 •  o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 •  ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 •  proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
10. Příjem podání a podnětů
 • ústně – v kanceláři
 • písemně – osobně v kanceláři nebo poštou na adresu MAS
 • datovou schránkou – 47c7qrc
 • e-mailem –  info@masvas.cz
 • telefonicky na tel. čísle –  777 304 299
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • Zákon č. 248/1995 Sb.Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
11.2 Vydané právní předpisy x
12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací x
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací x
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv x
13.2 Výhradní licence x
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.