Mikrojesle Komínek

Název projektu: Mikrojesle Komínek

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010990

Příjemce dotace: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Program: Operační program zaměstnanost

Výzva: 03_16_069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Období realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Výše finanční podpory: 2 884 132,94 (100% dotace)

Účel dotace: provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne čtvrtých narozenin). V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dítěte, včetně případného poskytování první pomoci.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Provozování mikrojeslí: zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně (do dne čtvrtých narozenin), s okamžitou kapacitou 4 děti, zletilými, odborně i zdravotně způsobilými bezúhonnými pečujícími osobami po dobu realizace projektu 36 měsíců. Mikrojesle budou provozovány na adrese Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice.
  2. Vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích: relevantní vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích v souladu s podmínkami projektu – účelně, hospodárně, efektivně.
  3. Spolupráce na pilotním ověření služby s MPSV: v projektu Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby v souladu s podmínkami projektu, dle potřeb pilotního ověřování služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích – podávání informací a zpětné vazby od poskytovatelů, pečujících osob a rodičů.

Kontaktní osoba: Bc. Alena Rasochová, e-mail: alena.rasochova@masvas.cz, tel. 608 632 157

Dokumenty k projektu (ke stažení)
Přihláška do Mikrojeslí 
Evidenční list dítěte
Potvrzení o postavení na trhu práce, Žádost o potvrzení z ČSSZ
Potvrzení lékaře
Dohoda o převzetí dítěte nezletilým sourozencem
Provozní řád
Plán péče a výchovy