Hlavní informace o projektu

Projekt Naše škola-naše radost II je zaměřen na realizaci místního akčního plánu II rozvoje vzdělávání (MAP II).

Název projektu: Naše škola – naše radost II
Nositel:
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726
Období realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2022
Výše finanční podpory: 8 279 252,80,- (100% dotace)

 

Projekt je zpracováván pro následující obce: Bratřejov, Březová, Držková, Hrobice, Hvozdná, Jasenná, Kašava, Neubuz, Slušovice, Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková a obce, které školu nezřizují: Dešná, Lhotsko, Lutonina, Ostrata, Podkopná Lhota, Vlčková.

4 aktivity projektu:

 • 1) Řízení MAP
 • 2) Rozvoj a aktualizace MAP – Cílem aktivity je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán.
 • 3)Evaluace a monitoring – Cílem aktivity je monitoring realizace projektu, naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MAP.
 • 4) Implementace – Cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu. Realizované aktivity jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony II.

AD1) Aktivita představuje činnosti realizačního týmu, který je rozdělen na administrativní a odborný tým. Tyto týmy zodpovídají za realizaci zbývajících aktivit a zpracování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu. Z každé MŠ a ZŠ (dle RED IZO) zapojené do MAP bude v odborném týmu projektu začleněn jeden určený pracovník, který bude odpovědný především za realizaci povinné podaktivity Podpora školv plánování (výstupy: 2x Agregovaný Popis potřeb škol na území MAP, zpracované Popisy potřeb jednotlivých škol/výstupy Strategického plánu rozvoje školy, popř. zápisy z workshopů/minikonferencí.)

AD2) V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování s větším zapojením škol do tohoto procesu, bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Aktivita je tvořena soustavou povinných a volitelných podaktivit. V rámci této aktivity bude pracovat Řídící výbor, který je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Nově jsou povinné 4 pracovní skupiny:

 • PS pro financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
 • PS pro rovné příležitosti.

AD3) V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně  realizovaných aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Na základě údajů z monitoringu a zinformací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení jsou zjišťovány přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a následně vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich  vlivy/dopady na strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP. Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a realizovaných RT MAP. V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity jsou zpracovávány sebehodnotící zprávy v souladu
s Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV.

AD4) Implementace představuje konkrétní kroky k plnění cílů, které si místní aktéři ve vzdělávání stanoví v jednotlicých podporovaných oblastech. Zvolenými tématy projektu je realizace aktivit v opatřeních:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita.
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Otevřená škola
 • Polytechnické vzdělávání