Pracovní skupiny MAP

V rámci projektu Naše škola – naše radost II jsou vytvořeny 4 pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro financování

PS je složena ze zástupců obcí v území (zřizovatelů), ředitelů škol a další odborníků. Členové PS pro financování budou v rámci min. 4 setkání ročně diskutovat o návrzích způsobu financování realizace aktivit, které jsou zapracovány do SR MAP/akčních plánů, za pomoci využití strukturálních fondu EU, státního rozpočtu ČR, rozpočtu kraje, mikroregionů nebo jednotlivých obcí, popř. zapojených škol.

Předsedkyní PS financování byla zvolena Ing. Renata Zábojníková, MBA.

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do každé PS jsou zapojeni učitelé lídři, z nichž alespoň jeden musí být pedagogický pracovník s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Jako konzultant je k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. Činnost těchto PS je zaměřena na plánování aktivit spolupráce, výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. PS se dále zabývá digitální gramotností a využíváním ICT ve vazbě na čtenářskou a matematickou gramotnost. Z toho důvodu je do PS zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr z této oblasti a také Správce IT. Jednotlivé PS se v průběhu 1 roku setkají alespoň na 4 jednáních. 

Předsedou PS matematická gramotnost byl zvolen Ing. Jiří Friedl.

Předsedkyní PS čtenářská gramotnost byla zvolena  Kristýna Březíková. 

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti určená k řešení přechodů ve vzdělávání je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží a dalších odborníků a rodičů. V rámci svých jednáních, které se uskuteční min. 4x ročně, bude tato PS posuzovat, zda aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Zpracuje také popis stávajícího stavu této problematiky, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti. Tyto aktivity budou zařazeny do SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce.

Předsedou PS rovné příležitosti byl zvolen Bc. Marek Havelka, který byl následně nahrazen Lucií Köglerovou.