Hlavní informace o projektu

Projekt Naše škola-naše radost III je zaměřen na realizaci akčního plánování v území (MAP III).

Název projektu: Naše škola – naše radost III
Nositel: 
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023003
Období realizace: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2023
Výše finanční podpory: 2 221 713,73 Kč (100% dotace)

Projekt Naše škola – naše radost III je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů, a který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Projekt navazuje na realizaci projektu Naše škola – naše radost II. Projekt přinese udržení vybudovaných struktur a nadále bude přispívat k širšímu rozvoji a podpoře nastavených partnerství a komunikace.

Mezi konkrétní cíle patří zpracování finální dokumentace MAP, která bude obsahovat analytickou, strategickou a implementační část, vč. Strategického rámce MAP do roku 2025, Akční plány 2023, 2024, 2025. Důležitým výstupem bude také evaluace PO 2014-2020 (splnění indikátoru 5 49 01); pravidelné setkávání pracovních skupin (splnění indikátoru 5 26 02).