Pracovní skupiny MAP III

V pracovních skupinách rádi uvítáme všechny ochotné pedagogy, dobrovolníky NNO, vychovatele! Pokud máte zájem podílet se na směřování vzdělávání v těchto oblastech, neváhejte nás kontaktovat.

 

PS FINANCOVÁNÍ

V MAP III působí PS pro financování, která bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Pro činnost této pracovní skupiny je nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV MAP). Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

 

PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG/MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG/MG a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.

 

PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.