Pracovní skupiny MAP IV

V pracovních skupinách rádi uvítáme všechny ochotné pedagogy, dobrovolníky NNO i vychovatele. Pokud máte zájem podílet se na směřování vzdělávání v těchto oblastech, neváhejte nás kontaktovat. Setkání PS bude realizováno nejméně 4x za rok. Pokud to bude účelné, bude setkání pracovních skupin fungujících v rámci projektu realizováno jako společné.

 

PS pro financování

PS pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. Cílem PS je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP a akčních plánů. PS bude zapojeným partnerům v MAP zprostředkovávat informace o plánovaných/vyhlášených dotačních titulech/výzvách v oblasti vzdělávání, pomáhat hledat finanční prostředky na investiční priority zřizovatelů a škol atd.

Člen Organizace
Renata Zábojníková Obec Neubuz
 Rostislav Šarman ZŠ Slušovice
David Mazůrek Město Vizovice
Zdeněk Vlk ZŠ a MŠ Kašava
Ivana Petrů MŠ Vizovice
Andrea Čalová ZŠ Jasenná

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

V rámci činnosti PS bude docházet k výměně zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Budou identifikováni místní lídři/experti v dané oblasti, dojde k jejich zapojení do práce PS a dalších aktivit v území. PS se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracovat s PS pro financování. 

Člen Organizace
Jana Dúbková MŠ Trnava
Zdeňka Duroňová ZŠ Slušovice
Eva Hořínková ZŠ a MŠ Veselá
Kristýna Goišová ZŠ a MŠ Veselá
Eliška Kořenková ZŠ a MŠ Kašava
Světlana Divilková ZŠ a MŠ Kašava
Kamila Pavelková ZŠ Vizovice
Kristýna Hanulíková MŠ Držková
Lenka Köglerová MŠ Držková

PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. 

Člen Organizace
Dagmar Ledabylová ZŠ Slušovice
Petra Výchopňová ZŠ Neubuz
Alena Rasochová PKC Zlín
Zdeněk Vlk ZŠ a MŠ Vizovice
Marta Korytarová ZŠ a MŠ Všemina
Kateřina Maděrová ZŠ Kašava