Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Název projektu: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Nositel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Program: Integrovaný regionální operační program                                     

Prioritní osa programu: 4 – Komunitně vedený místní rozvoj

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012015

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 7. 2023

Výše finanční podpory: 5 213 188,00 Kč (95% dotace)

 

Cíl projektu: Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (Režie a animace II) je určen pro MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která získala Osvědčení o splnění standardů – tedy pro působení na svěřeném území s cílem plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Projekt je zacílen na operaci „Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020“, konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (viz pravidla IROP SC 4.2.). Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2014-2020 za účelem zvýšení kvality života ve venkovském území a aktivizace místního potenciálu. Cílem je také zajištění aktivit související s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti škol a jejich vybavení, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí.