ROP Střední Morava – Fyzická revitalizace území

ROP logo stredni morava_1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vydal novou výzvu pro podávání žádostí o dotace na projekty spadající do oblasti podpory Rozvoj venkova – Fyzická revitalizace území. Podpořeny budou projekty, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území a jejichž výsledkem bude ucelené řešení veřejných prostranství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 13. 3. 2015 do 12:00.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 200 mil. Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití.
 • Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně.
 • Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací.
 • Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.
 • NNO:
  • Spolky,
  • Obecně prospěšné společnosti,
  • Ústavy,
  • Církve a náboženské společnosti,
  • Nadace a nadační fondy.
 • Školské právnické osoby.

Specifika a omezení:

 • Podporována bude pouze revitalizace uceleného území spočívající v řešení veřejných prostranství obcí s  výskytem občanského vybavení, služeb, dopravních terminálů či zastávek veřejné dopravy.
 • Podpořen bude rozvoj obcí s méně než 5 000 obyvateli a s více než 500 obyvateli, které se nachází na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Další informace zde:  Fyzická revitalizace území