Seminář seznámil žadatele s 4. a 5. výzvou MAS v IROP

Dne 26. 11. 2019 proběhly semináře pro žadatele k aktuálně vyhlášeným výzvám v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Konkrétně se jedná o výzvu č. 4 – Rozvoj sociálních služeb a výzvu č. 5 – Sociální bydlení. Účastníkům byly prezentovány základní informace o výzvě (termíny, alokaci, limity způsobilých výdajů, harmonogram apod.), typy oprávněných žadatelů nebo cílové skupiny. Byli také seznámeni s hlavními a vedlejšími podporovanými aktivitami, povinnými přílohami žádosti včetně způsobu jejich dokladování. Zazněly také informace o způsobu hodnocení a výběru projektů a byl představen jak proces kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, tak věcného hodnocení výběrovou komisí MAS. Více informací k jednotlivým výzvám včetně prezentací ze seminářů jsou k dispozici v sekci Výzvy MAS.