SCLLD 2021+

Strategie CLLD 2021+ MAS Vizovicko a Slušovicko

Finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. byla schválena na jednání Valné hromady dne 24. 6. 2021. Poté dne 30. 6. 2021 předložena ŘO k hodnocení. Dne 5. 8. 2021 byla Strategie ze strany MMR schválena.

Příprava SCLLD 

Přípravný proces na nové programové období 2021 – 2027 MAS Vizovicko a Slušovicko začal již v dubnu 2020, kdy jsme začali oslovovat stávající obce MAS s otázkou, zda mají zájem o setrvání v našem území i pro další programové období. Všechny obce postupně schválily zařazení svého území do působnosti naší MAS. Před zahájením realizace SCLLD 2021+ mají obce možnost přestoupit mezi územím dvou MAS, čehož využila obec Držková. Pro nové programové období tak bude území MAS Vizovicko a Slušovicko čítat 21 obcí.Standardizace MAS

V rámci přípravy na programové období 2021 – 2027 je nezbytné projít úspěšně procesem kontroly dodržování standardů MAS. Tyto standardy představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin. Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace SCLLD a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Standardy MAS musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. 

Žádost o dodržování standardů MAS byla podána 8.9.2020 a následně schválena dne 23. 10. 2020.

Zapojení komunity do tvorby strategie CLLD

Dotazníková šetření

Výsledky dotazníkových šetření

On-line workshop s NNO (12. 5. 2021)

Jednání fokusní skupiny (27. 5 2021)

Veřejné připomínkování (web, sociální sítě) (15. 6. 2021 – 22. 6. 2021)

Jednání Valné hromady MAS (24. 6. 2021)