SCLLD 2014+

Název projektu: SCLLD MAS Vizovicko a Slušovicko

Realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova

Výše dotace: 37 446 980 Kč

Cíl projektu: Hlavní témata řešená SCLLD jsou zaměřena na problematiku rozvoje obcí, podpory podnikání, služeb a zaměstnanosti, zemědělství a lesnictví, obnovy venkovské krajiny, oživení cestovního ruchu a v neposlední řadě spolupráce obcí a MAS. Rozvoj území má být uskutečněn tak, aby byly splněny požadavky na udržitelný rozvoj, nediskriminaci a rovné příležitosti. Takový rozvoj má přispět ke snižování rozdílů mezi městy a venkovským územím.
Důležitým prvkem, jak docílit udržitelného rozvoje území je kvalitní projektový tým MAS, který zajistí opodstatněné rozvržení finančních prostředků do opatření a fichí a zajistí transparentní fungování organizace a komunikaci místních subjektů.

 

 

SCHVÁLENÁ SCLLD MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO KE STAŽENÍ

PŘÍLOHY SCLLD KE STAŽENÍ

Prezenční listiny z jednání s veřejností jsou k dispozici k nahlédnutí zde

V následující tabulce je uveřejněn seznam osob, které se na tvorbě a přípravě podílely:
výbor pro přípravu SCLLD