OPŽP

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS VaS na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno předkládat projekty do programového rámce Operační Program Životního  Prostředí ( dále jen OPŽP). 

Pro konkrétní aktivity v rámci CLLD v OPŽP vyhlašuje Řídící orgán – Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) tzv. nadřazené výzvy.

Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.

Výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko bude možno vyhlásit po schválení SCLLD, schválení znění výzvy MAS Řídícím orgánem MŽP a proškolení pracovníků MAS pro administraci v systému MS 2014+. Podávání žádostí bude probíhat prostřednictvím systému MS2014+ (https://mseu.mssf.cz).

Vyhlášené nadřazené výzvy relevantní pro opatření SCLLD:

Pro všechny projekty v rámci OPŽP platí PrŽaP

Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením těchto opatření SCLLD:

OPŽP 2014 – 2020 SCLLD
4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 

OPŽP 2014 – 2020 SCLLD
4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3.2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
4.3.5.Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Jaké typy projektů je možné v rámci jednotlivých opatření realizovat zjistíte → zde

 

PŘEHLED VŠECH VÝZEV NALEZNETE → ZDE