Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku

Je za námi první půlrok realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, který je financován z OP Zaměstnanost. Tento projekt realizuje MAS Vizovicko a Slušovicko a město Vizovice je jeho partnerem.

V prvních měsících realizace projektu byly zpracovány 3 dokumenty, které stanovují principy procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vizovice. Jedná se o Základní listinu KPSS (vymezuje pravidla, kterými se proces KPSS na daném území bude řídit), jednací řád pracovních skupin a jednací řád řídící skupiny (stanovují pravidla, kterými se PS a ŘS budou řídit).

Účastníci projektu, dle jejich zájmu, byli nanominování do řídící skupiny a pracovních skupin. Řídící skupina byla stanovena na počátku realizace projektu, a to na principu triády, bude zde zastoupená skupina uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny byly rozděleny na seniory a zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Proběhla první část revize platného komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vizovice. Tuto revizi provedly pracovní skupiny a řídící skupina. Dosavadní komunitní plán byl podroben zkoumání v rámci jednání jednotlivých pracovních skupin; došlo ke zmapování, kolik z plánovaných aktivit bylo uskutečněno. Každá pracovní skupina vypracovala pracovní verzi vyhodnocení komunitního plánu pro svou cílovou skupinu. Tyto pracovní verze byly představeny řídící skupině, která provedla připomínkování a doplnění.

Uskutečnilo se také veřejné setkání a 1 vzdělávací seminář. První veřejné setkání se uskutečnilo dne 28.2.2018 v Kavárně kulturního domu ve Vizovicích. Cílem prvního setkání bylo seznámit širokou veřejnost se záměrem projektu, ale také s významem a smyslem komunitního plánování. Účastníci setkání také hlasovali o nejlepší Logo komunitního plánování sociálních služeb. Do výtvarné soutěže se zapojili žáci ze ZŠ Veselá a ZŠ Všemina. Nejlepší logo bylo oceněno poukazem do multikina GOLDEN APPLE CINEMA ve Zlíně. Výherkyně byly 2, protože na vítězném logu pracovaly společně. Logo KPSS:

Dne 7.6.2018 se uskutečnil první vzdělávací seminář. Tématem semináře byly Principy a cíle komunitního plánování. Pro účastníky semináře byla připravena detailní prezentace a studijní opora. Absolventi obdrželi osvědčení o absolvování semináře.

V následujících měsících nás čeká dokončení revize stávajícího komunitního plánu a analýza sociální situace v ORP Vizovice. Více informací naleznete na stránkách https://www.masvas.cz/projekty-mas/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/.