Výzva pro začínající podnikatele

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena výzva V – program Technologie, jejíž hlavním cílem je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

  • příjem žádostí od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017
  • míra podpory max. 45 % způsobilých výdajů
  • dotace je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč

Kdo může žádat:

  • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES; typy podporovaných právních forem stanovuje Výzva

Podporované aktivity:

  • podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
  • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
  • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku

Více informací naleznete → ZDE.