1. Výzva MAS v OPŽP

1. Výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Začátek příjmu žádostí 14. 3. 2019 v 9:00
Konec příjmu žádostí 30. 9. 2019 ve 20:00
Alokace výzvy 3 000 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 100 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 2 000 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 40 %
Oprávnění žadatelé   kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020
Kritéria pro hodnocení žádostí
Náklady obvyklých opatření MŽP
Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
Seznam doporučených autochtonních dřevin

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 28. 5. 2019 ve 12:30 v zasedací místnosti kanceláře MAS, Masarykovo nám. 650, 763 12 Vizovice

→ POZVÁNKA


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VaS.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Přehnalová, eva.prehnalova@masvas.cz, tel. 603398704