3. výzva MAS v OPŽP

3. Výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Začátek příjmu žádostí 31. 10. 2019 v 9:00
Konec příjmu žádostí 3. 1. 2020 ve 20:00
Alokace výzvy 3 000 000 Kč (dotace)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 100 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 2 000 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 40 %
Oprávnění žadatelé   kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 3. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020
Kritéria pro hodnocení žádostí
Náklady obvyklých opatření MŽP
Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
Seznam doporučených autochtonních dřevin
Standard vytváření a obnova tůní
Standard krajinné trávníky

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Termín seminář pro žadatele bude upřesněn.


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VaS.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Přehnalová, eva.prehnalova@masvas.cz, tel. 603398704