3. jednání pracovních skupin projektu MAP II.

Ve dnech 11. a 12. března proběhlo v pořadí již třetí jednání všech pracovních skupin v rámci projektu MAP II. – „Naše škola – naše radost“. Společným tématem 3. jednání byla aktualizace jednotlivých oblastí SWOT analýzy. Pracovní skupina pro financování se zabývala tématy Rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukce a vybavení, dále jazykovým vzděláváním, podporou ICT a podporou polytechnického vzdělávání. PS pro matematickou gramotnost řešila současnou situaci v oblasti matematické gramotnosti a pregramotnosti, změnami v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnosti se zabývala PS pro čtenářskou gramotnost. Stav na školách co se týká společného inkluzivního vzdělávání diskutovala PS pro rovné příležitosti. Na základě aktualizované SWOT analýzy budou stanoveny priority a cíle pro další období realizace projektu.