Jednání Valné hromady MAS

Na svém letošním druhém jednání se sešli partneři MAS dne 25. června 2020 v zasedací místnosti MěÚ Vizovice. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2019, kterou již před tím projednal a doporučil ke schválení Monitorovací výbor. Ing. Elšík informoval o proběhlém auditu jak projektu “Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS”, tak celé společnosti. Auditorka neshledala žádné pochybení. Partneři byli také informováni o plnění rozpočtu na rok 2020. 

Dne 16. září 2020 vyprší všem členům orgánů místní akční skupiny roční volební období. Partneři byli seznámeni s aktuálním složením orgánů tj. Programový výbor (PV), Monitorovací výbor (MV) a Výběrová komise (VK) a odhlasovali navržené změny. Dále Ing. Elšík shrnul nejdůležitější události a aktivity od minulého jednání VH, informoval o probíhající kampani MASek ČR – Regiony sobě a Ing. Štach přednesl aktuální info o tzv. článku 20 a projektu podpory pro nestátní neziskové organizace.  Na závěr jednání proběhla diskuze o projektu na dovybavení obcí kompostéry.