Ministerstvo financí vyhlásilo výzvu na podporu regionálního školství

MF vyhlásilo výzvu č. 5: Podprogram 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Podprogram má přispět k odstranění kritického nedostatku kapacit v oblasti základního školství především ve spádových oblastech, ke kterému dochází vlivem prudkého nárůstu obyvatel, demografického vývoje a stále pokračující migrací a zajistit dosažení úrovně schopné dlouhodobě pokrýt kvalitní zákonem požadované povinné vzdělávání v základním školství. Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi.

  • příjem žádostí  do 31. 12. 2017
  • dotace max. 30 mil. ročně
  • výše dotace max. 70 %

Podporované aktivity:

  • nezbytná údržba částí budov, včetně oprav (konstrukcí obvodového pláště, střech, podlah, fasád, oken, hydroizolací, vnitřních i venkovních rozvodů, chodníků, venkovních ploch atd.), jež byla dlouhodobě v minulých letech zanedbávána
  • rekonstrukce a modernizace stávajících budov a staveb nevyhovujících základním provozním, ale často ani hygienickým podmínkám, jejichž stav se často blíží stavu havarijnímu, a ani kapacitně neumožňují kvalitní plnění vzdělávacího procesu

Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které odpovídají technickým standardům MŠMT, hygienickým, požárním a bezpečnostním normám (nadstandardní řešení musí být hrazeno z vlastních zdrojů).

Z podprogramu nelze financovat venkovní sportoviště. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze z podprogramu financovat pouze, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu.

 

Více informací → ZDE ve výzvě (nahoře) a dokumentaci podprogramu (poslední bod na stránce)