Místní akční skupina, LEADER a CLLD

Místní akční skupina

Je organizační jednotkou právnické osoby MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Je založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Místní akční skupina je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.

LEADER

Zkratka „LEADER“ je francouzského původu a znamená „Vztah mezi jednotlivými aktéry v hospodářském rozvoji venkova“. Principem této metody je získávání zdrojů a energie od subjektů, které by mohly přispět k rozvoji venkova. Mezi hlavní rysy metody patří vytvoření partnerství mezi soukromým, veřejným a občanským sektorem na regionální úrovni. LEADER je metoda zaměřená na rozvoj venkova jako celku, k uspokojování různorodých zájmů a oblastí. Vytváří místní kapacity, které dokážou řešit problémy venkovských oblastí. Metoda LEADER byla od roku 2007 součástí všech národních programů rozvoje venkova, tzv. PRV. Nositelem metody se staly Místní akční skupiny (MAS) – Local acktion group (LAG), které naplňují vize a cíle této metody.

7 klíčových rysů:

  • Strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí
  • Přístup „zdola nahoru“
  • Partnerství veřejného a soukromého sektoru
  • Usnadnění inovací
  • Integrované a víceodvětvové akce
  • Vytváření sítí
  • Spolupráce

V programovacím období 2014–2020 bude nově využita metoda CLLD, která naváže na metodu LEADER.

CLLD – komunitně vedený místní rozvoj

Pomocí nástroje CLLD, který je koncipován ve směru zdola-nahoru a může vykazovat vyšší efektivitu než plošné centrální řízení, by mělo dojít k celkovému zlepšení charakteristik venkovských oblastí ČR.

Klíčovým faktorem úspěchu CLLD je znalost místního prostředí, která povede k lepšímu zacílení podpory a rozvoji spolupráce mezi jednotlivými aktéry na lokální úrovni. Důležitým aspektem využití CLLD je zapojení komunit na úrovni místních akčních skupin do rozhodování o výběru projektů.

Úspěšného rozvoje lze dosáhnout dobře zpracovanou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kterou připraví místní akční skupiny a ve které jsou vymezené priority rozvoje.

Místní akční skupina je odpovědná za soulad podpořených projektů v regionu své působnosti se stanovenými cíli obsaženými ve strategii. Podporou metody lze dosáhnout vyšší hospodárnosti v nakládání s veřejnými zdroji – využije se přesnějšího posouzení potřebnosti projektu pro danou lokalitu a synergických efektů jednotlivých programů ESIF.