Program Technologie – výzva III

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Výzva je zaměřena na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

  • Příjem žádostí – od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016
  • Výše dotace – 1 – 30 mil. Kč
  • Míra podpory – 45% malý podnik (do 49 zaměstnanců), 35% střední podnik (do 249 zaměstnanců)

Způsobilé výdaje

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Oprávnění žadatelé

  • malé a střední podniky tj. do 249 zaměstnanců (podporované CZ-NACE)

Projekt musí být realizován na území ČR v podporovaných regionech.