Co je MAP a pro koho je tvořen

Místní akční plán vzdělávání, neboli MAP, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Název projektu: Naše škola – naše radost
Nositel:
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000012
Období realizace: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2018
Výše finanční podpory: Kč 2.750.972,-  (100% dotace)

MAP Vizovicko a Slušovicko je zpracováván pro následující obce: Bratřejov, Březová, Držková, Hrobice, Jasenná, Kašava, Neubuz, Slušovice, Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková.

 

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území MAS VaS (+ Držková) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt MŠMT reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol. Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v MŠ, ZŠ a školských zařízení na území. Velmi cenným podkladem budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů. MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z OP VVV a IROP. V případě IROP jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území omezeno čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání. Dalším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev OP VVV a výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP.

Specifika MAP

map pro web