Projekt MAS ECHÚ

Naše MAS byla 13 měsíců (1. 10. 2014 – 31. 11. 2015) zapojena od realizace projektu MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Cílem tohoto projektu bylo posílit spolupráci v oblasti samosprávy obcí, zvýšit jejich efektivitu a to vše na platformě místních akčních skupin. Z definovaných pěti témat spolupráce si MAS vybrala 3, kterým přikládala největší váhu a kterým se chtěla věnovat v Dodatku strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Zvolené oblasti MAS VaS byly následující:

  1. Regionální školství
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení

K těmto oblastem byl ještě zařazen cíl Snížit administrativní zátěž obecních úřadů.

Hlavními výstupy projektu jsou:

  1. Strategie spolupráce obcí = Dodatek strategie MAS Vizovicko a Slušovicko
  2. Publikace Jak se vám líbí náš venkov?
  3. Skripta Operační programy v kostce

Během realizace projektu byly také uspořádány dva workshopy pro starosty (v lednu 2015 v Kostelci u Zlína a v listopadu 2015 v Luhačovicích), které měly přiblížit starostům obcí programové období 2014-2020 jednoduchou formou.

Pro starosty naší MAS jsme uspořádali dva kulaté stoly (v únoru a říjnu 2015), kde byli informováni o průběhu naší práce na projektu, proběhla diskuze nad tématy spolupráce a v poslední řadě došlo ke schválení Dodatku a Paktu spolupráce.

Sdružení místních samospráv ČR

Je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

 

SMS_CR_zahlavi_logo